Vytisknout

1. Název

 Obec Ostrožská Lhota

Obec Ostrožská Lhota jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

2. Důvod a způsob založení

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Obecní úřad

- Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, p.o., IČ 70 93 84 91

- Centrum Otevřená škola, p.o., IČ 70 95 65 88

 4. Kontaktní spojení

4.1.Kontaktní poštovní adresa

Obec Ostrožská Lhota

Ostrožská Lhota č.p. 148

687 23

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Ostrožská Lhota

Ostrožská Lhota č.p. 148

687 23

4.3. Úřední hodiny

Po        7:00 – 11:30    12:30 – 17:00

Út        neúřední den

St        7:00 – 11:30    12:30 – 17:00

Čt        7:00 – 11:30    12:30 – 15:00

Pá        7:00 – 11:30    12:30 – 13:30

4.4. Telefonní čísla

Telefon starosta obce 725 121 038

Telefon kancelář         606 028 041

4.6. Adresa internetové stránky

Internetové stránky     www.ostrozskalhota.cz

4.7. Adresa e-podatelny

Adresa e-podatelny    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka         uhsbb7u

  1. Případné platby lze provést
  1. 00291196
  1. DIČ CZ00291196
  1. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce
Povodňový plán obce
Program rozvoje obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2. Rozpočet

Rozpočty obce jsou na http://www.ostrozskalhota.cz/cs/obec/rozpocet-obce-rozpoctova-opatreni

  1. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu.

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce. 

Proti rozhodnutí města, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým město odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ. 

§ 16 Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí lze podat odvolání.

·         Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti.

·         Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Poznámka: Kde je v tomto dokumentu použita zkratka "InfZ", je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Příjem žádosti a další podání

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o

informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu,

doručená na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě města v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu.
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce nebo do datové

schránky obce. 

     

 11. Opravné prostředky

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

-        který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

-        kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

-        kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

-        který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

-        doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

-        uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

-        postup povinnému subjektu potvrdí,

-        povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

-        usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

-        výši úhrady nebo odměny potvrdí,

-        výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

-        povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

  1. Formuláře

Potřebné formuláře si můžete vyzvednout na obecním úřadě v úřední dny.

  1. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 14.2. Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce: http://www.ostrozskalhota.cz/cs/obec/vyhlasky-obce.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 15. Úhrady za poskytování informací

 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla doposud přijata.

 16. Licenční smlouvy

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou na: http://www.ostrozskalhota.cz/cs/obecni-urad/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb

Informace dle přílohy č.2 vyhlášky

Více informací naleznete na internetové adrese http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708

18. Profil zadavatele obce Ostrožská Lhota

Více informací naleznete na internetové adrese http://www.tenderarena.cz/profily/ostrozskalhota