Vytisknout

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Ostrožská Lhota 25.5.2018

Obec Ostrožská Lhota, IČO 00 29 11 96, se sídlem 687 23 Ostrožská Lhota 148, jednající Antonínem Jelénkem, starostou obce, oznamuje, že

FUNKCI POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NI BUDE OD 25. KVĚTNA 2018 VYKONÁVAT:

Titul, jméno a příjmení:         Mgr. Jarmila Miklíčková

E-mailová adresa:                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo mobilního telefonu:       702 015 904

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE ÚDAJŮ: Obec Ostrožská Lhota

Kontakty na správce: www.ostrozskalhota.cz

Odpovědnost správce

Jako správce je obec odpovědna za veškerá zpracování osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o osobních údajích) a námitky. Poskytujeme informace o tom, jak a proč s osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt je uveden výše.

Úkoly pověřence

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění vašich práv, které se týkají přímo osobních údajů používaných v rámci některé agendy v  obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost. Odpovědný za vyřízení dotazů, podnětů, námitek a požadavků je výhradně samotný správce.

Práva občana

Pokud vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v  obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

  1. Dotázat se zda je zpracováváme a žádat jejich kopii (čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů.Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  2. Požadovat opravu svých nepřesných, neúplných údajů, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili(podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. Dozvědět se o zpracování svých osobních údajů informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).
  5. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli souhlas. Souhlas odvoláte tak, že na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
  6. V dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s výše uvedeným pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme vaše práva.

Povinně zveřejňované informace podle zákona o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Obecní úřad Ostrožská Lhota informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování; účastník řízení

Zákazníci (klienti) – žadatelé o informace a jejich zástupci

5 let

Vydávání prvoinstančních rozhodnutí ve správním řízení

adresní a identifikační údaje účastníka řízení

Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání, orgány provádějící přezkum rozhodnutí

5 let

Vyjádření, stanoviska, připomínky

adresní a identifikační údaje účastníka řízení

Obec Ostr. Lhota, fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby

5 let

Správní řízení

Jméno, příjmení, adresa, datum narození

Dotčené osoby

Úřední osoby, Dotčené osoby

20 let

Vyjádření

Žadatel,

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

žadatel, projektant, dotčené orgány státní správy

 
 

Vyřizování stížností

500/2004 Sb.správní řád

Stěžovatel,

adresní a identifikační údaje

OÚ Ostr. Lhota

5 let

Opatrovník osob neznámého pobytu

500/2004 Sb. správní řád

Účastník správního řízení s neznámým pobytem

Adresní a identifikační údaje

OÚ Ostr. Lhota

10 let

Legalizace, vidimace

Ověřování pravosti podpisu,ověřování shody opisu nebo kopie s listinou –ověřování pravosti

21/2006 Sb. vyhl.36/2006 Sb.

Žadatel

Adresní a identifikační údaje

Matrika

10 let

Výkon matriční agendy

301/2000 Sb. o matrikách ,jménu a příjmení

Občané

Adresní a identifikační údaje

Matrika

I 100 let od posledního zápisu v matriční knize

Seznam voličů

62/2003 Sb.o volbách do Evropského parlamentu

Voliči

Adresní a identifikační údaje

OÚ Ostr. Lhota

5 let

Seznam voličů

491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstvech obcí

Voliči s trvalým pobytem ve městě

Adresní a identifikační údaje

OÚ Ostr. Lhota

5 let

Správa místních poplatků

280/2009 Sb.,

daňový řád

Poplatníci

Adresní a identifikační údaje

OÚ Ostr. Lhota

5 let

Evidence dokumentů

499/2004 Sb.,

o archivnictví a spisové službě

Adresní a identifikační údaje

podatelna

5 let

Dohled nad hospodařením příspěvkový org.

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz.rozpočtů

563/91Sb., o účetnictví

128/2000 Sb.o obcích

Adresní a identifikační údaje

Popisné údaje

OÚ Ostr. Lhota

5 let

Kontrola hospodaření

128/2000 Sb. O obcích

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úz.rozpočtů

563//1991 Sb., O účetnictví

Adresní a identifikační údaje

Popisné údaje

OÚ Ostr. Lhota

5 let

Evidence obyvatel

133/2000 Sb.,

Žadatelé

Adresní a identifikační údaje

Citlivé údaje

Matrika

50 let od úmrtí

nebo odstěhování občana

Pojistné a nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnuté dotaci

128/2000Sb., o obcích

40/1964 Sb., občanský zákoník

513/1991 Sb., obchodní zákoník

Adresní a identifikační údaje

OÚ Ostr. Lhota

5 let

Personální a mzdová agenda,

262/2006 Sb., Zákoník práce

582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpeční

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zaměstnanci města

Adresní a identifikační údaje

Mzdové

50 let

Smlouvy o nájmu nemovitostí 40/1964 Sb., občanský zák.

Adresní a identifikační údaje

OÚ Ostr. Lhota

5 let

 

Uplatňování práv a povinností jako zadavatele veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Adresní a identifikační údaje: Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, Adresa pro doručování, IČ, DIČ, Informace o zápisu v ŽR nebo OR či jiném rejstříku; Popisné údaje: Číslo účtu, banka, u níž je účet veden; dodavatelé, zájemci nebo uchazeči o veřejnou zakázku

Obec Ostr. Lhota, subjekty veřejné správy na základě zvláštního zákona, subjekty, které prokáží právní zájem (uchazeči o veřejnou zakázku), soudy

5 let

Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování; účastník řízení

  Zákazníci (klienti) –          žadatelé o informace a jejich zástupci

5 let

Vydávání prvoinstančních rozhodnutí ve správním řízení

(vedení řízení dle zákona č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích včetně prováděcích vyhlášek a zák.č. 500/2004 Sb. Správní řád)

adresní a identifikační údaje účastníka řízení – dotčené osoby

Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání, orgány provádějící přezkum rozhodnutí

bez omezení

Vyjádření, stanoviska, připomínky

adresní a identifikační údaje účastníka řízení

Obec a OÚ Ostr.Lhota fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby, projektanti

5 let

Evidence nájemců bytových a nebytových prostor

adresní a identifikační údaje nájemce

Obec Ostr.Lhota, úřední osoby, dotčené osoby

5 let po ukončení nájmu

Evidence účastníků smluvních vztahů a smluv

Jméno,příjmení, rodné číslo, bydliště, číslo účtu a název peněžního ústavu

Účastníci smluvních vztahů

Obec Ostr. Lhota, správní orgány, soudy

Bez omezení

nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o věcném břemeni, smlouva o budoucí smlouvě

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

Obec a OÚ Ostr. Lhota, katastrální úřad, soudy

Bez omezení

 

Žádost o dotace

(elektronicky)

osobní údaje k identifikaci žadatele - název, IČO, jméno, příjmení, titul statutárního zástupce, adresa sídla, číslo účtu a název peněžního ústavu žadatele

Zlínský kraj

5 let

Evidence Smluv na kult. vystoupení

(elektronicky, pís. formou)

Jméno, Příjmení, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, popř. IČO

OÚ Ostr. Lhota

5 let

Evidence jubilantů do Společ. kroniky

(elektronicky, pís. formou)

Osobní údaje – jméno, příjmení, adresa bydl., datum narození

OÚ Ostr. Lhota

1 rok

evidence smluv k akcím

(elektronicky)

adresní a identifikační údaje: příjmení, jméno, adresa bydliště

OÚ Ostr. Lhota

5 let